วันที่   2   ตุลาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องดอกแก้ว​ 1 08.30-12.00   - ประเมินครูผู้ช่วย  10  นางสาวนันทิยา   ลักษิตานนท์
ห้องรัชมังคลาภิเษก 09.30-12.00   - ฝึกซ้อมนักเรียนเตรียมการจัดนำเสนอผลงานการเรียน  50  นางสาววาสนา   สุกใส
ห้องดอกแก้ว​ 1 13.00-17.00   - นำเสนอ stem คาบ 8 และ 9  60  นายชาญณรงค์  เพ็ชรไทย