วันที่   9   ตุลาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องรัชมังคลาภิเษก 08.30-16.30   - การติว O-net ม.6 โดย สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช  398  นางณัฏฐินี   เพิ่มพูล
ห้องรัชมังคลาภิเษก 16.30-   - ฝึกซ้อมนักเรียนเตรียมนำเสนอผลงานการเรียน  50  นางสาววาสนา   สุกใส
ห้องดอกแก้ว​ 1 16.30-17.00   - ประชุมครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.3  20  นางสาวสุปราณี  สนองค์
ห้องสาคร 10.30-15.30   - ห้องรับประทานอาหารวิทยากร  4  นางณัฏฐินี   เพิ่มพูล