วันที่   14   ตุลาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องรัชมังคลาภิเษก 08.30-12.00   - ประชุมผู้ปกครองและทำสัญญากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.  190  นางสาวธนวรรณ  บุตมะ
ห้องรัชมังคลาภิเษก 13.00-17.00   - จัดนิทรรศการชุมนุม  120  นายเกรียงไกร  นครพงศ์
ห้องดอกแก้ว​ 1 16.30-17.00   - ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำวารสาร  25  นายเอกนรินทร์ สิทธิกรธนานันท์(ปชส)