วันที่   23   ตุลาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องรัชมังคลาภิเษก 08.30-17.00   - - นำเสนอผลงานนักเรียน  200  นายนนทชัย  บุุญสวัสดิ์(วก)