วันที่   8   ตุลาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องสาคร 13.00-16.30   - รองรับกรรมการประเมิน เพื่อเลื่อนวิทยะฐานะ ครูชำนาญการ  4  นางสาวศิริพร   ภูบาล
ห้องดอกแก้ว​ 1 10.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  20  นายพสพล บุณยะบูรณ(สนง.ผอ.)
ห้องรัชมังคลาภิเษก 16.30-   - ฝึกซ้อมนักเรียนเตรียมนำเสนอผลงานการเรียน  50  นางสาววาสนา   สุกใส