วันที่   6   ตุลาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องรัชมังคลาภิเษก 16.30-   - ฝึกซ้อมนักเรียนเตรียมนำเสนอผลงานการเรียน  50  นางสาววาสนา   สุกใส
ห้องรัชมังคลาภิเษก 08.30-12.00   - ประชุมระดับชั้นม.5  500  นายสมทรง   วงษ์ถาวรเรือง
ห้องสาคร 13.00-16.30   - ประชุมร่วมกันระหว่าง บริษัทจัดหาครูชาวต่างชาติ และ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง  10  นายปรัชญา  คงถาวร