วันที่   7   ตุลาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องรัชมังคลาภิเษก 10.30-16.30   - จัดนิทรรศการชุมนุม  120  นายเกรียงไกร  นครพงศ์
ห้องสาคร 16.30-17.00   - ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำวารสาร  25  นายเอกนรินทร์ สิทธิกรธนานันท์(ปชส)
ห้องดอกแก้ว​ 1 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  10  นายพสพล บุณยะบูรณ(สนง.ผอ.)
ห้องรัชมังคลาภิเษก 16.30-   - ฝึกซ้อมนักเรียนเตรียมนำเสนอผลงานการเรียน  50  นางสาววาสนา   สุกใส