วันที่   17   ตุลาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องรัชมังคลาภิเษก 08.30-17.00   - การอบรมค่ายคุณธรรม "ศีลธรรมนำสุข รุ่นที่ 4" ของนักเรียนชั้น ม.5 ทั้งระดับ  400  นายนฤชา  ระเบียบ
ห้องดอกแก้ว​ 2 08.30-12.00   - จัดเลี้ยงถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์  3 รูป  นายนฤชา  ระเบียบ