วันที่   12   ตุลาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องดอกแก้ว​ 1 16.30-17.00   - ประชุมงานกีฬาสัมพันธ์ 4 จังหวัด  40  นายพสพล บุณยะบูรณ(สนง.ผอ.)
ห้องสาคร 16.30-17.00   - ประชุมกลุ่มงบประมาณ  16  นายประเสริฐ   สุวรรณยุคบดิน