วันที่   30   ตุลาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องรัชมังคลาภิเษก 13.00-17.00   - สอบปฎิบัตินักเรียน ม.4  400  นายศิวานันท์   สังข์ทอง
ห้องสาคร 16.30-17.00   - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ  20  นางสาวศุภิดา  รอดเชื้อ(วก)