วันที่   15   ตุลาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องดอกแก้ว​ 1 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  30  นางสาวศุภิดา  รอดเชื้อ(วก)