วันที่   6   พฤศจิกายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องรัชมังคลาภิเษก 13.00-16.30   - นักเรียนนำเสนอผลงานการเรียนวิชาภูมิปัญญาทางภาษา  250  นางสาววาสนา   สุกใส
ห้องดอกแก้ว​ 2 16.30-17.00   - จัดห้องคณะกรรมการกลาง สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563  10  นายพิชัญญะ  หลำสะอาด