วันที่   16   ตุลาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องรัชมังคลาภิเษก 16.30-17.00   - ฝึกซ้อมนักเรียนเตรียมนำเสนอผลงานการเรียน  30  นางสาววาสนา   สุกใส
ห้องดอกแก้ว​ 1 16.30-   - ประชุมหัวหน้างานและรองหัวหน้างานกลุ่มบริหารงานบุคล  30  นางสาวผจงจิต ห้วยหงษ์ทอง(บค)