วันที่   19   ตุลาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องรัชมังคลาภิเษก 16.30-17.00   - ฝึกซ้อมนักเรียนเตรียมนำเสนอผลงานการเรียน  30  นางสาววาสนา   สุกใส
ห้องดอกแก้ว​ 1 16.30-17.00   - งานวัดผลกลุ่มสาระ  15  นางสาวสุปราณี  สนองค์