วันที่   20   ตุลาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องรัชมังคลาภิเษก 16.30-17.00   - ฝึกซ้อมนักเรียนเตรียมนำเสนอผลงานการเรียน  30  นางสาววาสนา   สุกใส
ห้องดอกแก้ว​ 1 16.30-17.00   - ประชุมฝ่ายปกครอง  20  นายสมทรง   วงษ์ถาวรเรือง
ห้องรัชมังคลาภิเษก 13.00-15.30   - ฝึกซ้อมนักเรียนนำเสนอผลงานการเรียน  50  นางสาวธนวรรณ เมฆแดง