วันที่   21   ตุลาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องรัชมังคลาภิเษก 16.30-17.00   - ฝึกซ้อมนักเรียนเตรียมนำเสนอผลงานการเรียน  30  นางสาววาสนา   สุกใส
ห้องดอกแก้ว​ 1 13.00-15.30   - ประชุมร้านค้า เวลา 13:00-14:00 น.  20  นางทัศนีย์   ใจซื่อ
ห้องสาคร 13.00-16.30   - ประชุมหัวหน้างาน กลุ่มบริหารทั่วไป  10  นางสาวชนนิกานต์ ถาถ้วย(บท)
ห้องสาคร 10.30-12.00   - ประชุมหัวหน้างานโครงการพิเศษ  8  นายสิวราช อินต๊ะวิชัย
ห้องรัชมังคลาภิเษก 09.30-15.30   - ฝึกซ้อมนักเรียนเตรียมนำเสนอผลงานการเรียน  50  นางสาววาสนา   สุกใส