วันที่   27   ตุลาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องรัชมังคลาภิเษก 16.30-17.00   - ฝึกซ้อมนักเรียนเตรียมนำเสนอผลงานการเรียน  30  นางสาววาสนา   สุกใส
ห้องสาคร 10.30-15.30   - ประชุมครูชาวต่างชาติ  15  นางสาวชนนิกานต์ ถาถ้วย(บท)
ห้องดอกแก้ว​ 1 16.30-17.00   - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีและตรวจสอบการเงิน-บัญชี ปีงบประมาณ 2563  40  นางกฤตยา  บุญเชิดชู