วันที่   4   พฤศจิกายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องรัชมังคลาภิเษก 09.30-12.00   - กระบอกเสียงขยายความรู้สู้ COVID - 19  130  นางสาวพิรันญา เทียมจันทร์
ห้องดอกแก้ว​ (1+2) 08.30-12.00   - ประชุมติดตามพัสดุ  20  นายนนทชัย  บุุญสวัสดิ์(วก)
ห้องสาคร 13.00-17.00   - ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  8  นางสาวนภาภรณ์   เพียงดวงใจ