วันที่   26   ตุลาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องรัชมังคลาภิเษก 13.00-16.30   - คาบ8 สอบชีววิทยา ม.6/1-ม.6/6  240  นางสาวนภาภรณ์   เพียงดวงใจ
ห้องรัชมังคลาภิเษก 16.30-17.00   - ฝึกซ้อมนักเรียนเตรียมนำเสนอผลงานการเรียน  30  นางสาววาสนา   สุกใส
ห้องสาคร 16.30-17.00   - ประชุมระบบเรียนรู้  12  นางวรรษิดา   พิทักษ์พิเศษ