วันที่   28   ตุลาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องสาคร 13.00-16.30   - จัดอัตรากำลังกลุ่มสาระการเรียนรู่การงานอาชีพ  8  นายจักรพันธ์  แจ้งใจดี
ห้องดอกแก้ว​ 1 16.30-17.00   - ประชุมสภานักเรียน  40  นางสาวยุพิน บุดทา