วันที่   2   พฤศจิกายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องดอกแก้ว​ 1 16.30-17.00   - ประชุมกรรมการสำรองการจัดสอบปลายภาค 1_2563  20  นางสาวสุปราณี  สนองค์
ห้องรัชมังคลาภิเษก 13.00-16.30   - ซ้อมการแสดงภูมิปัญญา  45  นางสาวธนวรรณ เมฆแดง
ห้องสาคร 16.30-17.00   - ประชุมครูต้นแบบ 12คน  12  นางวรรษิดา   พิทักษ์พิเศษ