วันที่   29   ตุลาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องสาคร 16.30-17.00   - ประชุมกลุ่มสาระการงานอาชีพ  8  นายจักรพันธ์  แจ้งใจดี