วันที่   10   พฤศจิกายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องดอกแก้ว​ 2 08.30-17.00   - คณะกรรมการกลาง สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563  20  นายพิชัญญะ  หลำสะอาด