วันที่   12   พฤศจิกายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องดอกแก้ว​ 2 08.30-17.00   - คณะกรรมการกลาง สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563  20  นายพิชัญญะ  หลำสะอาด
ห้องดอกแก้ว​ 1 13.00-16.30   - นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีะครู  15  นางสาวพิรันญา เทียมจันทร์
ห้องรัชมังคลาภิเษก 13.00-17.00   - ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  150  นางสาวผจงจิต ห้วยหงษ์ทอง(บค)