วันที่   13   พฤศจิกายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องดอกแก้ว​ 2 08.30-17.00   - คณะกรรมการกลาง สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563  20  นายพิชัญญะ  หลำสะอาด
ห้องดอกแก้ว​ 1 13.00-16.30   - นำเสนอผลงานระบบเรียนรู้ 40 คน  40  นางวรรษิดา   พิทักษ์พิเศษ