วันที่   3   พฤศจิกายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องดอกแก้ว​ 1 16.30-17.00   - ประชุมหัวหน้าระดับชั้น  20  นางสาวยุพิน บุดทา
ห้องสาคร 10.30-12.00   - ปประชุมการจัดจ้างครูชาวต่างชาติระหว่างโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง และ บริษัทจัดหาครูชาวต่างชาติ  15  นายปรัชญา  คงถาวร
ห้องดอกแก้ว​ 1 10.30-12.00   - ประชุมสภานักเรียน  30  นางสาวยุพิน บุดทา
ห้องรัชมังคลาภิเษก 13.00-15.30   - ซ้อมการแสดงสีบสานภูมิปัญญา  47  นางสาวธนวรรณ เมฆแดง
ห้องรัชมังคลาภิเษก 10.30-12.00   - ซ้อมการแสดงสืบสานภูมิปัญญา ม.4/8  50  นางสาวธนวรรณ เมฆแดง