วันที่   5   พฤศจิกายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องดอกแก้ว​ 1 13.00-16.30   - ประชุมวิชาการ  20  นางสาวศุภิดา  รอดเชื้อ(วก)
ห้องดอกแก้ว​ (1+2) 08.30-12.00   - ประชุม นร.เข้าค่าย English Camp  80  นางณัฏฐินี   เพิ่มพูล