วันที่   25   พฤศจิกายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องดอกแก้ว​ (1+2) 08.30-17.00   - จัดตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  45  นางสาวปาริฉัตร ช่อชิต
ห้องรัชมังคลาภิเษก 08.30-17.00   - จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา  500  นายนฤชา  ระเบียบ