วันที่   17   พฤศจิกายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องดอกแก้ว​ 1 08.30-12.00   - ต้อนรับคุณครูสุภเวช ตรัยที่พึ่ง และคณะผู้บริหาร ครู จากโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม  60  นางสาวกองแก้ว   คุ้มทรัพย์