วันที่   26   พฤศจิกายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องรัชมังคลาภิเษก 08.30-17.00   - จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา  500  นายนฤชา  ระเบียบ
ห้องดอกแก้ว​ (1+2) 08.30-17.00   - จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา  40  นายนฤชา  ระเบียบ
ห้องสาคร 08.30-12.00   - ทำสัญญาร้านค้า  15  นางทัศนีย์   ใจซื่อ