วันที่   16   พฤศจิกายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องดอกแก้ว​ 1 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง  30  นายพสพล บุณยะบูรณ(สนง.ผอ.)