วันที่   26   ธันวาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องรัชมังคลาภิเษก 08.30-16.30   - ประชุมผู้ปกครอง  800  นายสมทรง   วงษ์ถาวรเรือง
ห้องดอกแก้ว​ 1 08.30-15.30   - ประชุมครูที่ปรึกษาแต่ละระดับชั้น  30  นายสมทรง   วงษ์ถาวรเรือง