วันที่   18   พฤศจิกายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องดอกแก้ว​ (1+2) 09.30-12.00   - เตรียมห้องสำหรับจัดตารางสอน  45  นางสาวปาริฉัตร ช่อชิต