วันที่   29   พฤศจิกายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องดอกแก้ว​ 1 09.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการสมาคม  30  นางสาวผจงจิต ห้วยหงษ์ทอง(บค)