วันที่   2   ธันวาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องดอกแก้ว​ 1 13.00-15.30   - ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ กรุงเทพมหานคร ที่เดินทางมาส่งคุณครูอภิเชษฐ์ บุญศรี  30  นางสาวกองแก้ว   คุ้มทรัพย์