วันที่   4   ธันวาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องดอกแก้ว​ 1 13.00-15.30   - ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร ที่เดินทางมาส่งคุณครูภูริชญา ศรีสุข  30  นางสาวกองแก้ว   คุ้มทรัพย์
ห้องสาคร 16.30-17.00   - ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  15  นางสาวธนวรรณ เมฆแดง