วันที่   8   ธันวาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องดอกแก้ว​ 1 13.00-16.30   - ประชุมกองทุนสวัสดิการครูบ้านโป่ง  20  นายพสพล บุณยะบูรณ(สนง.ผอ.)
ห้องดอกแก้ว​ 1 16.30-17.00   - ประชุมครูพละและสภานักเรียน  30  นางสาวยุพิน บุดทา