วันที่   14   ธันวาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องรัชมังคลาภิเษก 08.30-12.00   - ถ่ายรูปนักเรียนเพื่อจัดทำเอกสารทางการศึกษา  300  นายกานต์  โหล่ตระกูล