วันที่   15   ธันวาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องรัชมังคลาภิเษก 08.30-12.00   - ถ่ายรูปนักเรียนเพื่อจัดทำเอกสารทางการศึกษา  300  นายกานต์  โหล่ตระกูล
ห้องดอกแก้ว​ 1 16.30-17.00   - เตรียมความพร้อมการอบรมโรงเรียนมาตรฐานสากล  17  นายคำรณ ผึ่งผาย