วันที่   16   ธันวาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องรัชมังคลาภิเษก 10.30-15.30   - ประชุมนัดหมายนักเรียนโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ช่วงพัก ม.ต้น กับพัก ม.ปลาย  220  นายสิวราช อินต๊ะวิชัย