วันที่   21   ธันวาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องรัชมังคลาภิเษก 13.00-16.30   - ซ้อมรับทุนการศึกษา  300  นายเกรียงไกร  นครพงศ์
ห้องดอกแก้ว​ 1 13.00-16.30   - ติว o-net นักเรียนชั้นม.6 ห้อง 7-12  200  นางจำรัส   สุวรรณา