วันที่   23   ธันวาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องรัชมังคลาภิเษก 08.30-12.00   - พิธีรับทุนการศึกษา  400  นายเกรียงไกร  นครพงศ์
ห้องรัชมังคลาภิเษก 13.00-16.30   - การแข่งขันทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส  150-200  นายคำรณ ผึ่งผาย
ห้องสาคร 13.00-16.30   - ประชุมครูต้นแบบ  25  นางวรรษิดา   พิทักษ์พิเศษ