วันที่   9   ธันวาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องดอกแก้ว​ 1 16.30-15.30   - ประชุมประธานชุมนุม  100  นายเกรียงไกร  นครพงศ์
ห้องสาคร 13.00-17.00   - สรุปผลงานครูต้นแบบ  25  นางวรรษิดา   พิทักษ์พิเศษ