วันที่   3   ธันวาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องดอกแก้ว​ 1 13.00-17.00   - ประชุมวิชาการ  23  นางสาวศุภิดา  รอดเชื้อ(วก)