วันที่   21   มกราคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องดอกแก้ว​ 1 08.30-12.00   - ประเมินครูผู้ช่วย  10  นางสาวนันทิยา   ลักษิตานนท์
ห้องรัชมังคลาภิเษก 08.30-16.30   - ติว o-net ม.6  360  นางสาวศุภิดา  รอดเชื้อ(วก)