วันที่   22   มกราคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องรัชมังคลาภิเษก 08.30-16.30   - ติว o-net ม.6  360  นางสาวศุภิดา  รอดเชื้อ(วก)
ห้องดอกแก้ว​ 1 08.30-12.00   - ประชุมครูที่ปรึกษาม.3  21  นางสาวสุปราณี  สนองค์