วันที่   10   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องดอกแก้ว​ 2 13.00-16.30   - ประเมิน คศ.2 นางสาวภูริชญา ศรีสุข  4  นางสาวปัณฑ์ชนิต   ศรีสุข