แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำชั้นนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565(เพิ่มเติม)
บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น (นางสาวบุษบา ยิ้มแย้มศรี) รร.รัตนฯ(รับ 24/3/2565)
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ(รับ 24/6/2565)
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2565(24/6/2565)
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาล่าสุด
คำสั่ง 143แต่งตั้งคณะกรรมการับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินพัฒนาการ(site visit) รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBECQA)
ขอส่งแบบประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาชั้นพีที่ 1 และชั้น ปีที่ 2(รับ 24/6/2565)