แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงินการรับเงินและการนำเงินส่งคลังฯ (รับ 21/10/2563)
ประกาศ เรื่องรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมินครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563-30 กันยายน 2563)
ประกาศเรื่อง ร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในแต่ระดับผลการปฏิบัติงานรอบการประเมิน ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563-30 กันยายน 2563)
คำสั่ง 188 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีมอบรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563(เพิ่มเติม)
การติดตามข้อมูลการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี กีฬา การแสดง ด้วยผลสัมฤทธิN (MS+AAA) (รับ 20/10/2563)
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา1 ปี สำหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(รับ 16/10/2563)
การประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 (รับ 19/10/2563)