ขอความอนุเคราะห์สำรวจตรวจสอบที่ดินโรงเรียนเพื่อพิจารณายืนยันการใช้พื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ(รับ 17/9/2564)
แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกเลิกการใช้ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑(รับ 27/9/2564)
แจ้งประกาศผลการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดราชบุรี(รับ 27/9/2564)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(รับ 27/9/2564)
แจ้งประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การพิจารณาความพร้อมของจังหวัด จำนวน และคุณสมบัติของคณะผู้เสนอ หลักเกณฑ์ และวิธีการ เสนอจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔(รับ 27/9/2564)
การสํารวจอุปกรณ์การเรียนทางไกลหรือรูปแบบออนไลน์ของนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)(รับ 21/9/2564)
เชิญผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่ (PIM Train the Trainer Program) และโครงกร PIM Open House