ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (รับ 7/4/2564)
การคัดเลื่อกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564(รับ 7/4/2564)
เชิญเข้าร่วมการประชุม SEAMEO Congress 2021(Virtual)
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาครูฯ (รับ 9/4/2564)
การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รับ 9/4/2564)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย พ.ศ. 2564 (รับ 9/4/2564)
คำสั่ง 55 แต่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่งตั้งคณะกรรมการรับการนิเทศติดตามผลการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนเพื่อขอรับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBECQA)