คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2562
คำสั่ง 8 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563
รับชมการประชุมอบรมการใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากรผ่านระบบทางไกล Video conference
มาตรการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน(วันที่รับ 13/1/2563)
การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 (รับ 13/1/2563)
เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้เลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญและชำนาญการพิเศษ อำเภอบ้านโป่ง ประจำปี 2562 (รับ 13/1/2563)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลตำแหน่งว่างในการรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูประจำปี 2563 เพิ่มเติม (รับ 14/1/2563)