การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู(รับ 18/1/2565)
การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู(รับ 18/1/2565)
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอลาออกจากราชการ(นายประพนธ์ ณ วังขนาย)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1-3
สรุปภาพรวมข้อสังเกตจากการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564(รับ 11/10/2565)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(รับ 11/1/2565)
ส่งสำเนาหน้งสือ(รับ 13/1/2565)