คำสั่ง 90 แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและเลขานุการระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2563
การสำรวจข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลการบริการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประกวดออกแบบมาสครอต น้อง Coding ฯ (รับ 13/5/2563)
ประชาสัมพันธ์สรุปผลโครงการประชุมระดับภูมิภาคเรื่อง การขจัดอคติทางเพศ และการใช้ภาษาเชิงลบในกระบวนการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ระยะที่ 1 (รับ 13/5/2563)
สำรวจความต้องการกู้ยิมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (รับ 21/5/2563)
สำรวจข้อมูลครูผู้ป่วยดูแลช่วยเหลือตัวเองไม่ได้(รับ 21/5/2563)
การเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบประตุ้นเศรษฐกิจ (รับ 21/5/2563)