แต่งตั้งเลขานุการระดับชั้น ม. 1
แต่งตั้งคณะกรรมการงานโภชนาการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันควบคุมดูแลการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
แต่่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานจัดทำวารสารโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการโครงการค่ายคุณธรรม กิจกรรม ศีลธรรมนำสุข รุ่นที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
แต่่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมและควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ(ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก)จังหวัดสมุทรปราการ
เอกราช