[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION : ลิขสิทธิ์ 2010
เรื่อง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคร ประกวดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 24 ที่นั่ง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ๒๔ ที่นั่ง จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)